Általános szerződési feltételek


A WebSite NetSolution Média Zrt. (székhely: 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11. adószám: 13267799-2-13 , cégbíróság: Fővárosi Bíróság, cégjegyzékszám: 13-10-042040 ) (továbbiakban: Szolgáltató), Megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi Szolgáltatási szerződésre irányadóak, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A www.ujlakas.info oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató jelen oldal általános szerződési feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.


1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Megrendelői részére lakóparkjai, lakásai és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére az Szolgáltató által üzemeltetett www.ujlakas.info internetes címen levő Újlakás Információs Portál adatbázisban, illetve kereső rendszerben.

Szolgáltató által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező Hirdetési melléklet tartalmazza. Megrendelő által igénybe vehető kedvezményekről Szolgáltató ad felvilágosítást szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával, valamint jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező Hirdetési mellékletén.

Szolgáltató köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli Szolgáltatási szerződésben határozzák meg a Szolgáltatási szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a Megjelenési díj megfizetését, az Szolgáltató által nyújtott konkrét engedmények feltételeit valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

Szolgáltató köteles a Megrendelő részéről az lakópark regisztrációt követően a hirdetés elhelyezését 2 munkanapon belül biztosítani.

2. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő kötelezettséget vállal a Szolgáltatási szerződésben megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.

Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.

A Megrendelő a Szolgáltatási szerződésben megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelőséggel tartozik.

3. Szolgáltató jogai és kötelezettsége

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Igénylőlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt.

A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - a Megrendelő által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.ujlakas.info) elhelyezi.

A www.ujlakas.info oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása igénybe vevő és Megrendelő saját kockázata és felelőssége.

Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül szolgáltatónak.

Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és Megrendelő saját kockázatára és felelősségére történik.

4. A hirdetés díja

Szolgáltató a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, Megjelenési díj ellenében teszi közzé. Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező Hirdetési mellékletében kerülnek rögzítésre az aktuális alapárak, kedvezmények, akciók (továbbiakban: Megjelenési díj).

Szolgáltató az Szolgáltatási Szerződésben megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról a Szolgáltatási szerződésben meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.

A Megjelenési díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

A Megjelenési díj 14 napot meghaladó késedelembe esés idejét követően Szolgáltató előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult felfüggeszteni Megrendelő hirdetéseit. Megrendelő az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.

Szolgáltató az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Megrendelőit. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az Szolgáltató részéről egyoldalúan.

Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

- az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,
- a jogszabályi környezet megváltozása,

- az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,
- vagy a gazdasági, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Megrendelő a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Szolgáltató szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Megrendelő ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

5. Adatvédelem

Szolgáltató a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Szolgáltató a regisztráció valamint a Szolgáltatási szerződések megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.


6. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.


Budapest, 2008. február 01.

WebSite NetSolution Média Zrt.
Szolgáltató

Lakás és lakópark ajánló

Pacific Park

Angyalföldi út 19-23

Corner 21

Béke utca 29

Petneház Társasház

Petneházy utca

Westfalia

Lőportár utca 1.

Csendesrét Lakókert

Kukorica utca

Flóra lakópark

Zászlós utca 21.

KÖVESS MINKET

Lakás kereső